گچبری مشبک

اگر مایل باشید قدری در مورد گچبری مشبک خدمت مخاطبان توضیح بدیم.
در وهله اول هر اثر تجسمی که محفظه ی پشتی آن خالی باشد و نور از قسمتهای برش خورده عبور کند مشبک می نامند .
حجم مشبک را تقریبا با بیشتر متریالها می‌توان خلق کرد بستگی به سختی نوع متریال دارد .
گروه هنری سعیدآریافطرت طی چند دهه توانسته به مدارج بسیار عالی در گچبری مشبک دست پیدا کند.

گروه هنری سعیدآریافطرت طی چند دهه توانسته به مدارج بسیار عالی در گچبری مشبک دست پیدا کند

گروه هنری سعید آریا فطرت

گروه هنری سعید آریا فطرت

Translate »